2024 június 20-n és 21-n (csütörtök és pénteken) Zárva tartunk. Köszönjük megértésüket előre is.
X
EPOXY GYANTA FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

NYITVATARTÁSI IDŐ

1119 Bp. Csurgói út 15

 •    Hétfő   11-18-ig
 •    Kedd     11-18-ig
 •    Szerda  11-18-ig
 •    Csütörtök    13 - 19 h-ig
 •    Péntek:       9-15h-ig
 •    Szombat:    ZÁRVA
 •    Vasárnap:   ZÁRVA

email: rendeles@royalmozaik.hu

Termékek
  Megbízható Bolt Program
  Árukereső.hu
  Utoljára megtekintett
  Még nem tekintett meg egy terméket sem.
  Kínálatunkból véletlenszerűen
  13 115 Ft10 245 Ft
  12 580 Ft9 905 Ft
  17 930 Ft14 120 Ft
  22 015 Ft13 655 Ft
  Kosár
  Az Ön kosara jelenleg üres!
  Kínálatunkból véletlenszerűen
  22 420 Ft17 655 Ft
  11 210 Ft8 830 Ft
  16 200 Ft12 755 Ft
  25 490 Ft20 070 Ft
  9 510 Ft7 490 Ft
  Kínálatunkból véletlenszerűen
  14 285 Ft10 300 Ft
  11 210 Ft8 830 Ft
  14 900 Ft11 735 Ft
  11 210 Ft8 830 Ft
  18 020 Ft14 190 Ft
  11 210 Ft8 830 Ft
  MEGSZŰNŐ TERMÉKEK

  2023-06-21 gyári bejelentés alapján:

  Az EQUIPE CERAMICAS a következő sorozatok gyártását állítja le, mert a típusonkénti 2.500.000 m2/év fogyási mennyiséget nem érték el:

  Chevron, Matelier, Kite, Rhombus, Oxide, Limit

  A termékek gyári készletről elérhetőek csak a készlet erejéig.

  *Cégünk a ROYALMOZAIK POOL & HOME kft - EQUIPE CERAMICAS gyári importőr.

  Spanyol Csempe Import 15 éve minden héten.

  2024 június 20-n és 21-n csütörtök és pénteken Zárva tartunk. Köszönjük megértésüket előre is.

  ROYALMOZAIK POOL & HOME Kft

   

  Adatkezelési szabályzat és tájékoztató

   

  BEVEZETÉS

  A ROYALMOZAIK POOL & HOME Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

  A   természetes   személyeknek   a   személyes   adatok   kezelése   tekintetében   történő védelméről   és   az   ilyen  adatok  szabad   áramlásáról,   valamint   a   95/46/EK   rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS   A   TANÁCS   (EU)   2016/679   RENDELETE   (2016.   április   27.)   szerint   az   alábbi tájékoztatást adjuk.

  Jelen     adatkezelési     tájékoztató     az     alábbi     oldalak     adatkezelését     szabályozza:

  www.metrocsempeshop.hu

  A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

  AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

   

  Név:                  ROYALMOZAIK POOL & HOME Kft

  Székhely:        1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.

  Adószám:        24101662-2-42

  E-mail:             info@royalmosaic.com

  FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

   

  1.    „személyes  adat”:  azonosított  vagy  azonosítható  természetes  személyre  („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy    közvetett    módon,    különösen    valamely    azonosító,    például    név,    szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

  2.    „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált  módon  végzett  bármely  művelet  vagy  műveletek  összessége,  így  a gyűjtés,   rögzítés,   rendszerezés,   tagolás,   tárolás,   átalakítás   vagy   megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő  hozzáférhetővé  tétel  útján,  összehangolás  vagy  összekapcsolás,  korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

  3.    „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely  egyéb  szerv,  amely  a  személyes  adatok  kezelésének  céljait  és  eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az  uniós  vagy  a  tagállami  jog  határozza  meg,  az  adatkezelőt  vagy  az  adatkezelő kijelölésére   vonatkozó   különös   szempontokat   az   uniós   vagy   a   tagállami   jog   is meghatározhatja;

  4.    „adatfeldolgozó”:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  közhatalmi  szerv,  ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

  5.    „címzett”:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  közhatalmi  szerv,  ügynökség  vagy bármely  egyéb  szerv,  akivel  vagy  amellyel  a  személyes  adatot  közlik,  függetlenül attól,  hogy  harmadik  fél-e.  Azon  közhatalmi  szervek,  amelyek  egy  egyedi  vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz,  nem  minősülnek  címzettnek;  az  említett  adatok  e  közhatalmi  szervek általi   kezelése   meg   kell,   hogy   feleljen   az   adatkezelés   céljainak   megfelelően   az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

  6.    „az  érintett  hozzájárulása”:  az  érintett  akaratának  önkéntes,  konkrét  és  megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy    a    megerősítést    félreérthetetlenül    kifejező    cselekedet    útján    jelzi,    hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

  7.    „adatvédelmi  incidens”:  a  biztonság  olyan  sérülése,  amely  a  továbbított,  tárolt  vagy más  módon  kezelt  személyes  adatok  véletlen  vagy  jogellenes  megsemmisítését, elvesztését,    megváltoztatását,    jogosulatlan    közlését    vagy    az    azokhoz    való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

  A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

  A személyes adatok:

  a)    kezelését  jogszerűen  és  tisztességesen,  valamint  az  érintett  számára  átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

  b)    gyűjtése  csak meghatározott,  egyértelmű és jogszerű célból történjen,  és azokat ne  kezeljék  ezekkel  a  célokkal  össze  nem  egyeztethető  módon;  a  89.  cikk  (1) bekezdésének    megfelelően    nem    minősül    az    eredeti    céllal    össze    nem egyeztethetőnek   a   közérdekű   archiválás   céljából,   tudományos   és   történelmi kutatási   célból   vagy   statisztikai   célból   történő   további   adatkezelés   („célhoz kötöttség”);

  c)    az   adatkezelés   céljai   szempontjából   megfelelőek   és   relevánsak   kell,   hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

  d)    pontosnak   és   szükség   esetén   naprakésznek   kell   lenniük;   minden   észszerű intézkedést   meg   kell   tenni   annak   érdekében,   hogy   az   adatkezelés   céljai

  szempontjából   pontatlan   személyes   adatokat   haladéktalanul   töröljék   vagy helyesbítsék („pontosság”);

  e)    tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes  adatok  ennél  hosszabb  ideig  történő  tárolására  csak  akkor  kerülhet sor,  amennyiben  a  személyes  adatok  kezelésére  a  89.  cikk  (1)  bekezdésének megfelelően  közérdekű  archiválás  céljából,  tudományos  és  történelmi  kutatási célból  vagy  statisztikai  célból  kerül  majd  sor,  az  e  rendeletben  az  érintettek jogainak  és  szabadságainak  védelme  érdekében  előírt  megfelelő  technikai  és szervezési      intézkedések      végrehajtására      is      figyelemmel      („korlátozott tárolhatóság”);

  f)     kezelését  oly  módon  kell  végezni,  hogy  megfelelő  technikai  vagy  szervezési intézkedések  alkalmazásával  biztosítva  legyen  a  személyes  adatok  megfelelő biztonsága,    az    adatok    jogosulatlan    vagy    jogellenes    kezelésével,    véletlen elvesztésével,   megsemmisítésével   vagy   károsodásával   szembeni   védelmet   is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

  Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

  Az   adatkezelő   nyilatkozik,   hogy   adatkezelése   a   jelen   pontban   fogalt   alapelveknek megfelelően történik.

  ADATKEZELÉSEK

  REGISZTRÁCIÓ

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:

   

  Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

  2.    Az érintettek köre: a metrocsempeshop.hu oldalon regisztráltak köre

  3.    Az  adatkezelés  időtartama,  az  adatok  törlésének  határideje:  Az  érintett  törlési kérelméig  tart.  A  regisztráció  törlésével  azonnal  törlődnek  a  személyes  adatok.  Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke  alapján,  elektronikus  úton  tájékoztatja  az  érintettet.  Ha  az  érintett  törlési kérelme   kiterjed   az   általa   megadott   e-mail   címre   is,   akkor   az   adatkezelő   a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

  4.         Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a    személyes   adatok   címzettjei:   A   személyes   adatokat   az   adatkezelőnek   az   erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.

  5.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  -          Az  érintett  kérelmezheti  az  adatkezelőtől  a  rá  vonatkozó  személyes  adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

  -          tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

  -          az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  6.    A   személyes   adatokhoz   való   hozzáférést,   azok   törlését,   módosítását,   vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát,  az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

   

  -     postai úton a            1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. címen,

  -     e-mail útján  az        rendeles@royalmozaik.hu e-mailcímen

  7.    Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

  8.    Tájékoztatjuk, hogy

  • az adatkezelés az Ön hozzájárulásánalapul.
  • kötelesa személyes adatokat megadni, hogy regisztrálni tudjuk.
   • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a felhasználói fiókot nem tudjuk létre hozni.

  WEBÁRUHÁZ  MŰKÖDTETÉSHEZ  KAPCSOLÓDÓ  ADATKEZELÉS

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

  Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

   

  2.    Az érintettek köre: Az uvegmozaikshop.hu weboldalon vásárló valamennyi érintett.

  3.    Az  adatkezelés  időtartama,  az  adatok  törlésének  határideje:  Az  érintett  törlési kérelméig  tart.  Az  érintett  által  megadott  bármely  személyes  adat  törléséről  az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az  érintett  törlési  kérelme  kiterjed  az  általa  megadott  e-mail  címre  is,  akkor  az adatkezelő  a  tájékoztatást  követően  az  e-mail  címet  is  törli.  Kivéve  a  számviteli bizonylatok  esetében,  hiszen  a  számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  törvény  169.  §  (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

  A  könyvviteli  elszámolást  közvetlenül  és  közvetetten  alátámasztó  számviteli  bizonylatot  (ideértve  a  főkönyvi számlákat,  az  analitikus,  illetve  részletező  nyilvántartásokat  is),  legalább  8  évig  kell  olvasható  formában,  a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

  4.         Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  5.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • Az  érintett  kérelmezheti  az  adatkezelőtől  a  rá  vonatkozó  személyes  adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
   • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  6.    A   személyes   adatokhoz   való   hozzáférést,   azok   törlését,   módosítását,   vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát,  az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

   

  -     postai úton a            1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. címen,

  -     e-mail útján  az        rendeles@royalmozaik.hu    e-mail címen

  7.    Az adatkezelés jogalapja:

  7.1. Az   érintett   hozzájárulása,   6.   cikk   (1)  bekezdés   a)  pont,   az   Infotv.   5.   §   (1) bekezdése,

  7.2. Az     elektronikus     kereskedelmi     szolgáltatások,     valamint     az     információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

  A   szolgáltató   a   szolgáltatás   nyújtása   céljából   kezelheti   azon   személyes   adatokat,   amelyek   a   szolgáltatás nyújtásához  technikailag  elengedhetetlenül  szükségesek.  A  szolgáltatónak  az  egyéb  feltételek  azonossága  esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a  szolgáltatás  nyújtásához  és  az  e  törvényben  meghatározott  egyéb  célok  teljesüléséhez  feltétlenül  szükséges,         azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

  7.3. A  számviteli  jogszabályoknak  megfelelő  számlát  kiállítása  esetén  a  6.  cikk  (1)

  bekezdés c) pontja.

  8.    Tájékoztatjuk, hogy

  • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és jogi kötelezettség teljesítésénalapul.
  • kötelesa személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
   • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.

  KAPCSOLATFELVÉTEL

  1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

   

  Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

  2.    Az érintettek köre: Akik kitöltik a weboldal alsó menüsorában az „Elérhetőségeink” menüben található kapcsolatfelvételi űrlapot.

  3.    Az  adatkezelés  időtartama,  az  adatok  törlésének  határideje:  Az  érintett  törlési kérelméig tart.

  4.         Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye,  a személyes   adatok   címzettjei:   A   személyes   adatokat   az   adatkezelőnek   az   erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.

  5.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • Az  érintett  kérelmezheti  az  adatkezelőtől  a  rá  vonatkozó  személyes  adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
   • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  6.    A   személyes   adatokhoz   való   hozzáférést,   azok   törlését,   módosítását,   vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát,  az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  -     postai úton a            1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. címen,

  -     e-mail útján  az        rendeles@royalmozaik.hu  e-mail címen

  7.    Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

  8.    Tájékoztatjuk, hogy

  • a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
  • kötelesa személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

  AZ  IGÉNYBE  VETT  ADATFELDOLGOZÓK

  Szállítás

  1.    Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

  2.    Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:  Az adatfeldolgozó futárszolgálat adatairól tájékoztatást kaphat:  

  -     postai úton a            1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. címen,

  -     e-mail útján  az        info@royalmosaic.com  e-mail címen

  3.    Az  adatkezelés  ténye,  a  kezelt  adatok  köre:  Szállítási  adatok  (név,  telefonszám, irányítószám,  település,  utca,  házszám,  emelet/ajtó),  telefonszám,  e-mail  cím, egyéb megjegyzések.

  4.    Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

  5.    Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.

  6.    Az  adatkezelés  időtartama,  az  adatok  törlésének  határideje:  A  házhozszállítás lebonyolításáig tart.

  7.    Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a)

  pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

  Tárhely-szolgáltató

  1.    Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

  2.    Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

  Név: KontorNET Bt.

  Székhely: 9081 Győrújbarát, Fő u. 45.

  E-mail cím és elérhetőség: info@startuzlet.hu

  3.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

  4.    Az érintettek köre: Az  uvegmozaikshop.hu weboldalt használó valamennyi   érintett.

  5.    Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

  6.    Az  adatkezelés  időtartama,  az  adatok  törlésének  határideje:  Az  adatkezelő  és  a tárhely-szolgáltató  közötti  megállapodás  megszűnéséig,  vagy  az  érintettnek  a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

  7.    Az  adatfeldolgozás  jogalapja:  a  Felhasználó  hozzájárulása,  az  Infotv.  5.  §  (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve  az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

  Weboldal üzemeltetés

  1.    Adatfeldolgozó   által   ellátott   tevékenység:   weboldal   üzemeltetés   (ellenőrzés, technikai   frissítés,   biztonsági   rendszer   fejlesztés,   egyéb   fejlesztések,   javítási feladatok)

  2.    Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: Név:     Szabó-Ódor Viola

  Cím:  8000 Székesfehérvár, József A. u.2. E-mail: szaboodor@gmail.com

  3.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

  4.    Az érintettek köre: A weboldal szolgáltatásait igénybevevő-, illetve a weboldalon megrendelést leadott valamennyi érintett.

  5.    Az    adatkezelés    célja:    A    weboldal    üzemeltetése    (fejlesztése,    ellenőrzése, hibajavítások)

  6.    Az  adatkezelés  időtartama,  az  adatok  törlésének  határideje:  A  Szolgáltató  és  a weboldal-üzemeltető  közötti  megállapodás  megszűnéséig,  vagy  az  érintettnek  a weboldal-üzemeltető felé intézett törlési kérelméig tart.

  7.    Az  adatfeldolgozás  jogalapja:  a  Felhasználó  hozzájárulása,  az  Infotv.  5.  §  (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve  az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

  Könyvelési feladatok és számlázás

  1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Könyvelési feladatok és számlázás
         Az adatfeldolgozó adatairól tájékoztatást kaphat:

  -     postai úton a            1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. címen,

  -     e-mail útján  az        info@royalmosaic.com  e-mail címen

  3.    Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási cím.

  4.    Az érintettek köre: A weboldalon megrendelést leadó valamennyi érintett.

  5.    Az adatkezelés célja: Az elektronikus számla kiállítása/könyvelési feladatok

  6.    Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló

  2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

  7.    Az  adatfeldolgozás  jogalapja:  a  Felhasználó  hozzájárulása,  az  Infotv.  5.  §  (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve  az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

  COOKIE-K  (SÜTIK) KEZELÉSE

  1.     Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt  cookie”,  „bevásárlókosárhoz  szükséges  cookie-k”,  „biztonsági  cookie-k”,

  „Szükségszerű  cookie-k”,  ”Funkcionális  cookie-k”,  és  a  „weboldal  statisztikájának kezeléséért    felelős    cookie-k”    melyek    használatához    nem    szükséges   előzetes

  hozzájárulást  kérni  az  érintettektől  melyek  használatához  nem  szükséges  előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

  2.     Az   adatkezelés   ténye,   a   kezelt   adatok   köre:   Egyedi   azonosítószám,   dátumok, időpontok

  3.     Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

  4.     Az      adatkezelés      célja:      A      felhasználók      azonosítása,      a      „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

  5.     Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

   

  6.     Az  adatok  megismerésére  jogosult  lehetséges  adatkezelők  személye:  A  cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

  7.     Az   érintettek   adatkezeléssel   kapcsolatos   jogainak   ismertetése:   Az   érintettnek     lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

  8.     Az  adatkezelés  jogalapja:  Az  érintettől  hozzájárulás  nem  szükséges,  amennyiben  a cookie-k   használatának   kizárólagos   célja   az   elektronikus   hírközlő   hálózaton keresztül  történő  közléstovábbítás  vagy  arra  az  előfizető  vagy  felhasználó  által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

  GOOGLE  ADWORDS  KONVERZIÓKÖVETÉS  HASZNÁLATA

  1.     A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak  keretein  belül  igénybe  veszi  a  Google   konverziókövető  szolgáltatását.  A Google  konverziókövetés  a  Google  Inc.  elemző  szolgáltatása  (1600  Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

  2.     Amikor   Felhasználó   egy   weboldalt   Google-hirdetés   által   ér   el,   akkor   egy   a konverziókövetéshez  szükséges  cookie  kerül  a  számítógépére.  Ezeknek  a  cookie- knak   az   érvényessége   korlátozott,   és   nem   tartalmaznak   semmilyen   személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

  3.     Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt  le,  akkor  a  Google  és  az  adatkezelő  is  láthatja,  hogy  Felhasználó  a  hirdetésre kattintott.

  4.     Minden   Google   AdWords   ügyfél   másik   cookie-t   kap,   így   azokat   az   AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

  5.     Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt  szolgálják,  hogy  az  AdWords  konverziókövetést  választó  ügyfeleinek  számára konverziós statisztikákat  készítsenek.  Az  ügyfelek így  tájékozódnak a hirdetésükre kattintó   és   konverziókövető   címkével   ellátott   oldalra   továbbított   felhasználók számáról.  Azonban  olyan  információkhoz  nem  jutnak  hozzá,  melyekkel  bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

  6.     Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

  7.     További  információ  valamint  a  Google  adatvédelmi  nyilatkozata  az  alábbi  oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

  A GOOGLE  ANALYTICS  ALKALMAZÁSA

  1.     Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző      szolgáltatása.      A      Google      Analytics      úgynevezett      „cookie-kat”, szövegfájlokat   használ,   amelyeket   a   számítógépére   mentenek,    így   elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

  2.     A   Felhasználó   által   használt   weboldallal   kapcsolatos   cookie-kkal   létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az  IP-anonimizálás  weboldali  aktiválásával  a  Google  a  Felhasználó  IP-címét  az Európai   Unió   tagállamain   belül   vagy   az   Európai   Gazdasági   Térségről   szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

  3.     A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére  csak  kivételes  esetekben  kerül  sor.  Eme  weboldal  üzemeltetőjének megbízásából   a   Google   ezeket   az   információkat   arra   fogja   használni,   hogy kiértékelje,  hogyan  használta  a  Felhasználó  a  honlapot,  továbbá,  hogy  a  weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy  a  weboldal-  és  az  internethasználattal  kapcsolatos  további  szolgáltatásokat teljesítsen.

  4.     A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem  vezeti  össze  a  Google  más  adataival.  A  cookie-k  tárolását  a  Felhasználó  a böngészőjének    megfelelő    beállításával    megakadályozhatja,    azonban    felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse   és   feldolgozza   a   cookie-k   általi,   a   Felhasználó   weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

  HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

  1.     A  gazdasági  reklámtevékenység  alapvető  feltételeiről  és  egyes  korlátairól  szóló

  2008.  évi  XLVIII.  törvény  6.  §-a  értelmében  Felhasználó  előzetesen  és  kifejezetten hozzájárulhat  ahhoz,  hogy  Szolgáltató  reklámajánlataival,  egyéb  küldeményeivel  a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

  2.    Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

  3.    Szolgáltató   nem   küld   kéretlen   reklámüzenetet,   és   Felhasználó   korlátozás   és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató  minden  -  a  reklámüzenetek  küldéséhez  szükséges  -  személyes  adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

  4.  Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

   

  5.     Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

  6.    Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

  7.    Az    adatkezelés    időtartama,    az    adatok    törlésének    határideje:    a    hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

  8.     Az   adatok    megismerésére    jogosult    lehetséges    adatkezelők    személye,   a személyes   adatok   címzettjei:   A   személyes   adatokat   az   adatkezelő   sales   és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  9.     Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • Az  érintett  kérelmezheti  az  adatkezelőtől  a  rá  vonatkozó  személyes  adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
  • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  10. A  személyes  adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  törlését,  módosítását,  vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  -     postai úton a            1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. címen,

  -     e-mail útján  az        rendeles@royalmozaik.hu e-mail címen

  11.   Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

  12.  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:
   
  A  reklámozó,  a  reklámszolgáltató,  illetve  a  reklám  közzétevője  –  a  hozzájárulásban  meghatározott  körben  -  a náluk    hozzájáruló    nyilatkozatot    tevő    személyek    személyes    adatairól    nyilvántartást    vezet.    Az    ebben    a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően,  annak  visszavonásáig  kezelhető,  és  harmadik  fél  számára  kizárólag  az  érintett  személy  előzetes hozzájárulásával adható át.
   
  13.   Tájékoztatjuk, hogy
  • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
  • kötelesa személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
   
  PANASZKEZELÉS
   
  Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
   
  2.    Az  érintettek  köre:  Az  uvegmozaikshop.hu  weboldalon  vásárló  és  minőségi  kifogással  élő, panaszt tevő valamennyi érintett.
   
  3.    Az  adatkezelés  időtartama,  az  adatok  törlésének  határideje:   A  felvett  kifogásról felvett    jegyzőkönyv,    átirat    és    az    arra    adott    válasz    másolati    példányait    a fogyasztóvédelemről  szóló  1997.  évi  CLV.  törvény  17/A.  §  (7)  bekezdése  alapján  5 évig kell megőrizni.

  4.    Az    adatok    megismerésére    jogosult    lehetséges    adatkezelők    személye,    a személyes   adatok   címzettjei:   A   személyes   adatokat   az   adatkezelő   sales   és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  5.    Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

  • Az  érintett  kérelmezheti  az  adatkezelőtől  a  rá  vonatkozó  személyes  adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
  • tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
   • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

  6.    A   személyes   adatokhoz   való   hozzáférést,   azok   törlését,   módosítását,   vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát,  az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

  -     postai úton a            1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. címen,

  -     e-mail útján  az        rendeles@royalmozaik.hu  e-mail címen

  7.    Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv.  5.  §  (1)  bekezdése,  és  a  fogyasztóvédelemről  szóló  1997.  évi  CLV.  törvény 17/A. § (7) bekezdése.
  8.    Tájékoztatjuk, hogy
  • a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
  • a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
  • kötelesa személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
  • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.
  KÖZÖSSÉGI  OLDALAK
   
  1.  Az              adatgyűjtés              ténye,              a              kezelt              adatok              köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram  stb.  közösségi  oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
   
  2.  Az        érintettek        köre:        Valamennyi        érintett,        aki        regisztrált        a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.
   
  3.  Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek,   akcióinak   vagy   magának   a   weboldalnak   a   megosztása,   illetve
  „lájkolása”, népszerűsítése.
   
  4.  Az    adatkezelés    időtartama,    az    adatok    törlésének    határideje,    az    adatok megismerésére    jogosult    lehetséges    adatkezelők    személye    és    az    érintettek adatkezeléssel    kapcsolatos    jogainak   ismertetése:    Az   adatok    forrásáról,    azok kezeléséről,  illetve  az  átadás  módjáról,  és  jogalapjáról  az  adott  közösségi  oldalon tájékozódhat  az  érintett.  Az  adatkezelés  a  közösségi  oldalakon  valósul  meg,  így  az adatkezelés    időtartamára,    módjára,    illetve    az    adatok    törlési    és    módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
   
             5.  Az  adatkezelés  jogalapja:  az  érintett  önkéntes  hozzájárulása  személyes      adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.
   
  ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK
   
  1.     Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e- mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
   
  2.     Adatkezelő   a   beérkezett   e-maileket,   üzeneteket,   telefonon,   Facebook-on   stb. megadott  adatokat  az  érdeklődő  nevével  és  e-mail  címével,  valamint  más,  önként megadott  személyes  adatával  együtt,  az  adatközléstől  számított  legfeljebb  2  év elteltével törli.
   
  3.     E   tájékoztatóban   fel   nem   sorolt   adatkezelésekről   az   adat   felvételekor   adunk tájékoztatást.
  4.     Kivételes  hatósági  megkeresésre,  illetőleg  jogszabály  felhatalmazása  alapján  más szervek  megkeresése   esetén   a   Szolgáltató   köteles   tájékoztatás   adására,   adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
   
  5.     A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
   
  AZ ÉRINTETTEK JOGAI
   
  1.    A hozzáférés joga
   
  Ön  jogosult  arra,  hogy  az  adatkezelőtől  visszajelzést  kapjon  arra  vonatkozóan,  hogy személyes  adatainak  kezelése  folyamatban  van-e,  és  ha  ilyen  adatkezelés  folyamatban van,    jogosult    arra,    hogy    a    személyes    adatokhoz    és    a    rendeletben    felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

  2.    A helyesbítéshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult  arra,  hogy  kérje  a  hiányos  személyes  adatok  –  egyebek  mellett  kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

  3.    A törléshez való jog

  Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó  személyes adatokat,  az adatkezelő  pedig  köteles  arra,  hogy Önre  vonatkozó személyes   adatokat   indokolatlan   késedelem   nélkül   törölje   meghatározott   feltételek esetén.

  4.    Az elfeledtetéshez való jog

  Ha  az  adatkezelő  nyilvánosságra  hozta  a  személyes  adatot,  és  azt  törölni  köteles,  az elérhető  technológia  és  a  megvalósítás  költségeinek  figyelembevételével  megteszi  az

  ésszerűen  elvárható  lépéseket  –  ideértve  technikai  intézkedéseket  –  annak  érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes   adatokra   mutató   linkek   vagy   e   személyes   adatok   másolatának,   illetve másodpéldányának törlését

  5.    Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Ön  jogosult  arra,  hogy  kérésére  az  adatkezelő  korlátozza  az  adatkezelést,  ha  az  alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • Ön  vitatja  a  személyes  adatok  pontosságát,  ez  esetben  a  korlátozás  arra  az időtartamra  vonatkozik,  amely  lehetővé  teszi,  hogy  az  adatkezelő  ellenőrizze  a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés  jogellenes, és Ön  ellenzi az adatok  törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de   Ön   igényli   azokat   jogi   igények   előterjesztéséhez,   érvényesítéséhez   vagy védelméhez;
  • Ön  tiltakozott  az  adatkezelés  ellen;  ez  esetben  a  korlátozás  arra  az  időtartamra vonatkozik,  amíg  megállapításra  nem  kerül,  hogy  az  adatkezelő  jogos  indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

  6.    Az adathordozhatósághoz való jog

  Ön  jogosult  arra,  hogy  a  rá  vonatkozó,  általa  egy  adatkezelő  rendelkezésére  bocsátott személyes   adatokat   tagolt,   széles   körben   használt,   géppel   olvasható   formátumban megkapja,  továbbá  jogosult  arra,  hogy  ezeket  az  adatokat  egy  másik  adatkezelőnek továbbítsa   anélkül,   hogy   ezt  akadályozná   az  az  adatkezelő,   amelynek  a   személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

  7.    A tiltakozáshoz való jog

  Ön  jogosult  arra,  hogy  a  saját  helyzetével  kapcsolatos  okokból  bármikor  tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

  8.    Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,  hogy  bármikor  tiltakozzon  a  rá  vonatkozó  személyes  adatok  e  célból  történő kezelése  ellen,  ideértve  a  profilalkotást  is,  amennyiben  az  a  közvetlen  üzletszerzéshez kapcsolódik.  Ha  Ön  tiltakozik  a  személyes  adatok  közvetlen  üzletszerzés  érdekében történő   kezelése   ellen,   akkor   a   személyes   adatok   a   továbbiakban   e   célból   nem kezelhetők.

  9.    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve  a  profilalkotást  is  –  alapuló  döntés  hatálya,  amely  rá  nézve  joghatással  járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

  • Ön  és  az  adatkezelő  közötti  szerződés  megkötése  vagy  teljesítése  érdekében szükséges;
  • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
   • lehetővé,   amely   Ön   jogainak   és   szabadságainak,   valamint   jogos   érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
   • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

  INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

  Az    adatkezelő    indokolatlan    késedelem    nélkül,    de    mindenféleképpen    a    kérelem beérkezésétől  számított  1  hónapon  belül  tájékoztatja  Önt  a  fenti  kérelmek  nyomán hozott intézkedésekről.

  Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő  a  késedelem  okainak  megjelölésével  a  kérelem  kézhezvételétől  számított  1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

  Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán,  késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az  intézkedés  elmaradásának  okairól,  valamint  arról,  hogy  Ön  panaszt  nyújthat  be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

  AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

  Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei,  továbbá  az  adatkezelés  jellege,  hatóköre,  körülményei  és  céljai,  valamint  a természetes  személyek  jogaira   és  szabadságaira   jelentett,  változó  valószínűségű  és súlyosságú      kockázat      figyelembevételével      megfelelő      technikai      és      szervezési intézkedéseket  hajt  végre  annak  érdekében,  hogy  a  kockázat  mértékének  megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

  a)    a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
  b)    a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas  jellegének  biztosítását,  integritását,  rendelkezésre  állását  és  ellenálló képességét;
  c)    fizikai  vagy  műszaki  incidens  esetén  az  arra  való  képességet,  hogy  a  személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
  d)    az   adatkezelés   biztonságának   garantálására   hozott   technikai   és   szervezési intézkedések     hatékonyságának     rendszeres     tesztelésére,     felmérésére     és értékelésére szolgáló eljárást.

  AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

  Ha  az  adatvédelmi  incidens  valószínűsíthetően  magas  kockázattal  jár  a  természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

  Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi  incidens  jellegét,  és  közölni  kell  az  adatvédelmi  tisztviselő  vagy  a  további tájékoztatást  nyújtó  egyéb  kapcsolattartó  nevét  és  elérhetőségeit;  ismertetni  kell  az adatvédelmi  incidensből  eredő,  valószínűsíthető  következményeket;  ismertetni  kell  az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve    adott    esetben    az    adatvédelmi    incidensből    eredő    esetleges    hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

  Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  • az   adatkezelő   megfelelő   technikai   és   szervezési   védelmi   intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett
  • adatok  tekintetében  alkalmazták,  különösen  azokat  az  intézkedéseket  –  mint
  • például   a   titkosítás   alkalmazása   –,   amelyek   a   személyes   adatokhoz   való hozzáférésre  fel  nem  jogosított  személyek  számára  értelmezhetetlenné  teszik az adatokat;
  • az  adatkezelő  az  adatvédelmi  incidenst  követően  olyan  további  intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,
  • magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
   • a  tájékoztatás  aránytalan  erőfeszítést  tenne  szükségessé.  Ilyen  esetekben  az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
   • hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

  Ha   az   adatkezelő   még   nem   értesítette   az   érintettet   az   adatvédelmi   incidensről,   a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

  ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

  Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55.  cikk  alapján  illetékes  felügyeleti  hatóságnak,  kivéve,  ha  az  adatvédelmi incidens valószínűsíthetően    nem    jár    kockázattal    a    természetes    személyek    jogaira    és szabadságaira  nézve.  Ha  a  bejelentés  nem  történik  meg  72  órán  belül,  mellékelni  kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

  PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

  Az    adatkezelő    esetleges    jogsértése    ellen    panasszal    a    Nemzeti    Adatvédelmi    és

  Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400

  Fax: +36-1-391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  ZÁRSZÓ

  A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

  -          A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről  és  az  ilyen  adatok  szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  rendelet hatályon     kívül     helyezéséről     (általános     adatvédelmi     rendelet)     AZ     EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

  -          2011.    évi    CXII.    törvény   –    az    információs    önrendelkezési    jogról    és    az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

  -          2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  egyes  kérdéseiről  (főképp  a

  13/A. §-a)

  -          2008.    évi    XLVII.    törvény    –    a    fogyasztókkal    szembeni    tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

  -          2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről

  és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

  -          2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

  -          2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

  -          16/2011.  sz.  vélemény  a  viselkedésalapú  online  reklám  bevált  gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

  -          A  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóság  ajánlása  az  előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről

  -          Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes    személyeknek    a    személyes    adatok    kezelése    tekintetében    történő védelméről  és  az  ilyen  adatok  szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  rendelet hatályon kívül helyezéséről.

  Budapest, 2021. január 01.

  Webáruház értékelés

  metrocsempeshop.hu

  4.9

  Annyira segítőkész és szakmailag profi kollégák segítettek tervezni és választani. Imádom ezt a csempeboltot!

  H. Imola
  Zürich

  Jo szolgalat

  Ildiko Kelemen
  Nagyvisnyo

  Jo szolgalat

  Ildiko Kelemen
  Nagyvisnyo

  Egyszeru és gyors

  Boros Szilvia
  Gyor

  Mindig valami újdonságot találok itt ami gyönyörűséges.

  K. Norbert
  SOPRON

  Átlátható, könnyű benne eligazodni, a megrendelés gördülékeny.

  Légrádi Péter
  Üröm

  Köszönjük a személyre szabott kiszolgálást, maximálisan elégedettek vagyunk, profi hozzáállás, széles választék, van készleten is termék, jó árak, ...

  Szendrei Nikolett
  Budapest

  Nekem minden álmom valóra vált ami a fürdőszoba csempét illeti. Nem hittem volna, hogy 50 percen át is türelmesen képes egyeztetni egy eladó. Köszö...

  Gábor
  Sárospatak

  Fantasztikus kedves ügyfélszolgálatosok, rugalmas szállítási idő.

  Balázs Zs
  Szentgotthárd

  Szuper árak, valós árukészlet, ámulatba ejtő választék.

  Alexandra Sz.
  Budapest

  Szinte mindenki ezt a céget javasolja a környezetemben, nem is véletlenül. Készségesek, extrém gyönyörű bolti választék..

  Krisztina F.
  Szentendre

  Csempében verhetetlen.

  Tamás B.
  Hévíz
  Kosárba

  Kosárba helyezve

  Betöltés...

  ...
  Hiba

  Sikertelen művelet

  Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.
  2024 június 20-n és 21-n (csütörtök és pénteken) Zárva tartunk. Köszönjük megértésüket előre is.
  Popup